Kennel Røndesminde
Copyright
Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelse ©
DKK 2021 / 12. udgave
Arrang erend e specia lklub:
Klu bbe n f or Hyrd e-, Kv æg- Og G ård hu nde
uden specialklub
DKK reg . nr .:
Eje rs na vn:
T estdato /sted: 28- 05- 2 021
Hund navn : (stambo gsnavn)
T eamlede r:
Race :
Schipperke
Mentalbe skri ve re: (Alle 4 b esk rivere)
OBS! Hund e af ra cer, der ha r mentalbeskrivel se so m a vlsre str iktio n, skal ha ve kon trolle re t ID-nu mmer i forbin del se med testen . Kon tro l for eta ge s u middel bar t før ell er e fter test.
ID -num mer (chip el ler tatove ring)
TESTMOD EL: 1
2
3
4
5
1a Kontakt Afviser kontakt, knurrer og/el ler bid for søg
Und vig er ko ntak t - kr yber og træ kker sig
Accep ter er ko nta kt - er hel t uen gage ret - trækker si g i kke
T ager selvstændig
kon takt. Bal an cere t
Påtræng ende kon ta kt - anl ednin g m angle r - kan e vt. hop pe og g ø
1b Håndtering Vil ikke følge me d Følger med et stykke Evt. i fuld line væ k fr a TL
Følger mod vil lig t me d hele ve jen
Følger med u den be svær Følger villigt med
1c Håndtering Flug tforsøg / kraftig true adf ærd
Kraftig e u nddr agel ser / tru sler
Und drage r sig a kti v håndterin g, ing en tr ue- adf ærd
Lader sig hånd te re Lader sig villig t h ånd tere
2a Leg
Leger i kke
Leger i kke Viser inte re sse
Leger starter la ngso mt Leger - star ter h urti gt Leger mege t a kti vt. S tar- ter mege t hur tig t
2b Gribe og bære Griber i kke
Griber i kke s tra ks Snu ser før st på obje ktet
Griber for sig tig t eller nipper i obje kte t
Griber med he le m unde n, tage r fa t
Griber meg et målb ev ids t , evt. svær at a fbr yd e
3a Jagt f a rt
Starter i kke 1 2
Starter, men afbryder Fuld fører i kke 1 2
Når frem. Sta rte r l ang-
so mt. Far ten øge s unde r
forl øbe t 1 2
Starter med h øj far t og fuld fører 1 2
Starter med me get h øj far t Løb er evt. for bi by t tet 1 2
3b Jagt fangst
Ove rser be vid st og /el ler når i kke fre m til b ytte t 1 2
T ager ikke byttet Snu ser ikke til b ytte t 1 2
T ager ikke byttet, men snu ser til b ytte t 1 2
T ager byttet tøvende 1 2
T ager byttet straks Mål be vidst 1 2
4 Aktivitets - nive au
Ina ktiv - Uin tere ssere t
Op mær kso m - Står, sidder eller ligger
Går rund t. Evt snu ser, spiser gr æs el ler bide r i
pinde und er fo rlø be t
Skifter hur tig t akti vi te t, graver, bider i pind e, spri nger op
Ski fter mege t hur tig t mell e m a kti viteterne . Piber, gør , trækker i linen
5a Be vægel se
sk ræk
Stop per - kort stop. Inge n
undv igel ser
Stop per, du kker sig evt. Und vige man øvre (uden  at ven de si g bor t)
Flyg ter h øj st 5 meter (ven der sig bor t)
Flygter mere en d 5 me ter
5b Bevæg els e t rusle r/ aggres siv it e t
Inge n truead færd Én e ller to tru ssel s- han dlin g er
Mere end to tru ssel shan d- linger elle r ve dva rend e tru sler
Man ge og ved varend e kraftige trusler, evt. me d a ng re b
Kraf tig true adf ærd med a ng re b
5c Bevæg el se nys gerrighe d
Går frem til kedeld rag ten med ekstra hjæl p fra fører. Går ik ke fre m
Går frem til kedeld rag ten , når fører en tal er til drag ten
Går frem til kedeld rag ten , når fører en s tår ved drag ten
Går frem til kedeld rag ten ,
når fører en er gåe t hal vt
fre m
Går fre m u den hjæ lp, evt med la v krop sho ldnin g
5d Bevæg els e af reaktion
Vise r ikke ube hag ved
pas sag erne
Viser lidt ub ehag ved e n af pa ssager ne, e vt. med bue eller te m poæn dring
Viser u beha g, e vt. med bue eller te mpo ændri ng 1. pas sag e. Fald ende ubehag 2. og 3. pa ssag e
Viser u beha g, e vt. med bue eller te mpo ændri ng ved mindst to pa ssager, uden fa lden de inten sitet
Vise r kra ftig t ubeha g eller øge t ube hag ved sa mtlig e pas sag er
6a L y d   sk ræk
Stop per - kort st op. Inge n u nd vigelse r
Stop per, du kker sig evt. Und vige man øvre (uden  at ven de si g bor t)
Flyg ter h øj st 5 meter (ven der sig bor t)
Flyg ter mere end 5 me ter
6b L yd   nys ger righe d
Går frem til plad en m ed ekstra hjæl p fra fører. Går ik ke fre m
Går frem til plad en, n år førere n tale r til pla den
Går frem til plad en, n år førere n står v ed plad en
Går frem til plad en, n år føreren er g åe t h al vt fre m
Går fre m u den hjæ lp, evt med la v krop sho ldnin g
6c L yd af reaktion
Viser i kke ubehag ved
pas sag erne
Viser lidt ub ehag ved e n af pa ssager ne, e vt. med bue eller te m poæn dring
Viser u beha g, e vt. med bue eller te mpo ændri ng 1. pas sag e. Fald ende ubehag 2. og 3. pa ssag e
Viser u beha g, e vt. med bue eller te mpo ændri ng ved mind st to pa ssager, uden fa lden de inten sit et
Vise r kra ftig t ubeha g eller øge t ube hag ved sa mtlig e pas sag er
7a Re vir sk ræk
Viser i ngen flug ttende nser Én e ller to flug th andlin ger Ski fter melle m beg yn- dende flug t og ko ntr ol
Flug t eller a fbr ud t flug t efter mo men te ts første tredj edel
Flygter i l inen s læn gde i mo me nte ts før ste tredj edel
7b Revi r t rusle r/ aggres siv it e t
Inge n truead færd Én e ller to tru ssel sha nd- linger i en del ell er hele forl øbe t
Mere e nd to el ler ved- vare nde trusler i en del af forl øbe t
Man ge og ved varende kraftige trusler, evt. me d ang reb
Kraf tig true adf ærd med angreb i første tr edje del eller i mpul si vt
7c Re vir Nysgerrighed / af reaktion
Går frem til fi guran te n, når figur anten er de ma skere t Kom m er ik ke fre m 1 2
Går frem til fi guran te n, når fører taler ti l figu ran ten 1 2
Går frem til fi guran te n, når fører stå r ved figur an ten 1 2
Går frem til fi guran te n, når fører er gåe t hal v fre m mod figur an ten 1 2
Går frem til fi guran te n
uden hjæl p, e vt. med la v
krop sh oldni ng 1 2
8 S kud
Op mær kso m på lyd. Akti v o g/eller up åvi rket
Rea gerer på l yd
Genop tag er akti vi te t på
samme ni veu
Tilb age værende skræk. Genop tag er ikke a ktvi te t/ passi vi tet på sa mme nive u. E vt. flug than dling .
Flug t elle r s tiv ner (inakti v fr yser) Stig enend e skræ k
Vedvaren de , kraftig flugt og/el ler kraftig e skræ k reak tio ner
T esten afbr yde s: Bid Flygter fra plad sen Kan ikk e fo rtsæt te Anden års ag Kommentarer: Mentalbe skri vers unde rs krift